ןושיעל ץע יבבש

םייקסע תוחוקל תמישר

םלועב הבוטה ףשה ןיכס

םישורד
ןושיע ירונתל םיקוושמ
םיטרפל

םיגדו רשב ןושיע אשונב םיטרס

רוציה םלואמ תונומת
רק ןושיע

לושיב תודימ תרמהל םינובשחמ

םיפדעומל ףסוה

ישאר ףדל הרזח- רשב ןושיע רונת
רצחב ךלצא . המרוג
נתח מעושן


.קושב םימייקה רתויב םיללכושמה םניה PRO תרדסמ ןושיעה ירונת
,רשבל םיעיגמה ןשעהו םוחה תומכ לע הטילשו תוסיול ףוגמ ,םיאתה ןיב הדרפה ומכ םיידעלב תונורתי םע
(םושר םגדמ) ןשעהו םחה ריואה לש דיחא רוזיפל רורחיס תדיחי ,לזונה ןמושה ףוסיאו תוחל תפסוהל םימ תוינבת
,רק ןושיע תדיחי תפסוה תועצמאב (! תוניבג ןושיע ללוכ) רק ןושיעב םג ןשעל תורשפא ,ףטונש ןמוש תריעב תעינמ
.םילולכישו תורקב דועו
...דוע לש םעט ריתומו ,הפב חומינה ,ןשועמ רשב לש ןדעמל י/עיגת םירונתה ימגדמ דחא לכ םע1-800-222-678 , 050-7322930 תונמזהל ןופלט . ויזה רשג , לזרב תנדס :ןרציה
. ץראה לכב הקפסא
רשק רוצ


. עצבמה יטרפו אלמ טרפמ ןלהל .ירחסמ שומישל םימגד ןכו . PRO 401 , PRO 402 . םייטרדנטס םימגד ינש םימייק
PRO 402 םגד
36052 םושר םגדמ


תנור עישון בשר. מעשנת,םיליגר םימחפ לע לעופה ,םחה ןושיעה תטישב םיגדו רשב ןושיע רונת
.ץע קסר וא תרוסנ וא ,ץע יבבש וא ,ץע ירזג וא

, זג לע אלו למשח לע אל ,יתימא יסאלק ןושיע והז
הריעב רמוח תוסורפ ומכ ,םייתוכאלמ םיעצמאב "ןשע" רציימ וניאו
.ץע קסר ...םגו ,קבד ,תויצמת ,םילקימיכ תבורעתמ תורצוימה

.ןדעמל חתנ לכ וכפהיש תומוראו םימעטל עיגהל ןתינ יתימא ןושיעב קר
,למשח וא זג לע ססובמה רשב ןושיעש תעדל ידכ ףש תויהל ךירצ אל
(, ץעמ םייושעה ,תרוסנ וא םימחפ וא) דבלב ץע לע אלו
... !תבחמב - לבא ,לגנמ תושעל ומכ אוה

. וכו גגה לע ,הניגב ,רצחב שומישל ילאידיא

. ןוזמה אתמ דרפנ הריעב את רונתל
,ןוזמה םוקמ ןיבל ,ץעה תריעב םוקמ ןיב הדרפה תמייק ובש ידוחיה הנבמה
, רשבה אתל םיעיגמה ןשעה תומכו םוחה תומכ לע תניוצמ הטילש רשפאמ
.תינוציח תידי תועצמאב ,תקייודמ הטילשל ןתינה ףוגמ י"ע

לע הבוט הרקבש ירה ,תועש 4 וא 3 תחקל יושע ןושיעה ךילהתש ןוויכמ
. תינויח איה ןשעה תומכ לעו הרוטרפמטה
שבייתהו הובג םוח תכמ ףטחש טוקירטנא בהאי אל דחא ףא
...רירמ םעט לביקו ,דבכו ךימס ןשע תננעב ול טשש גד וא

:בושח
תורשפא תענומ הריעבה אתל ןוזמה את ןיב הדרפהה
.םימחפ / ץעה לע ףטנש רחאל ,ותריעבו ןמוש תליזנ לש
! ץעה לע תורישי ףוטנל ןמושל תורשפא ןיא ,הז רונתב
,םינכוסמ םירמוח תוטלופ רעוב ןמוש לש תובהל ,עודיכ
.רשבל םירדוחה םימיענ אל יאוול ימעטל ףסונב

. הפילשל תונתינה ,םימ תוינבת יתשב ףסאנו לזונ ןמושה לכ
.ןשועמה רשבל תויסיסעו תוחל תפסוהל ינויח םימ תוינבתב שומישה

, רשבה תחנהל תותשר 4 ןנשי PRO 402 םגדב
. רשב ג"ק 12 דע 10 ןשעל ןתינו

. הילתב םיגדו רשב ןשעל ןתינ ,הז ןקתמב
, םיוו י"ע הלתנ רשבהו , תופלשנ תונותחתה תותשרה 3
.הנוילעה תשרהמ

נתח מעושן

.החונ היילת רשפאמ ןוזמה את לש ללחה

(יתימאו אלמ רק ןושיע) רק ןושיעל רונתל תולקב ךופהל לוכי ןושיעה רונת
.רק ןושיע תדיחי תפסוה תועצמאב

.םוח דוביאו רונתה תחיתפ תכסוחו ,ןושיעה ךילהת ידכ ךות רשבב הייפצ תרשפאמה ,תיכוכז תלד ללוכ רשבה את
.... ןובאת תררועמו המישרמ תוזח תנתונ תיכוכזה תלד

,ןשעהו םחה ריואה לש דיחא רוזיפו לוברעל (םושר םגדמ) רורחיס תדיחי תמייק , רשבה אתל הריעבה את ןיב רבעמב
.רשבה יחתנ לכל םידיחא ןושיע תמוראו היילצל ינויחו ידוחי ןורתי והז .רשבה את ללח לכב

ירקות צלויים ומעושנים...,ןושיעה את תיתחתבש ,ןמושה תטילקל תוינבתב שמתשהל ןתינ
'.וכו שרוש תוקרי ,רזג ,המדא יחופת ,לצב ןוגכ תוקרי תחנהל
לזונה ןמושה תאו ,תחתמש הריעבה אתמ םוחה תא ולבקי ולא תוקרי
...רשבה לש לוביתה ימעט ללוכ ,הלעמלש רשבהמ
,ןושיעה רונתב וטיאל הלצנה ןשועמה רשבל רתוי המיעט תפסות ןיא
,רשבה תויסיסע תא ולביקש , םייולצ תוקרי רשאמ
.... ןושיעה תמורא םע דחי. וילעב לש המרוגה קפסל ךופהי תולקבו ,לועפתל חונו לק וניה ןושיעה רונת

ינכט טרפמ - PRO 402


.הריעב תמצע תוסיול ,הריעבה אתל ריוא תסינכל הרקב

.רשבה אתל הריעבה אתמ ןשעו םוח רבעמל ,ףוגמ י"ע הרקב

תוחל תפסוהלו ,לזונ ןמוש ףוסיאל ,םימ תוינבת 2
.תופלשנ תוינבתה .רשבל תויסיסעו

.הריעבה אתל ןמוש תליזנ ןיא

.ןמושה תטילק תוינבתב תוקרי תולצל ןתינ

ןשעו םוח לש דיחא רוזיפל ,רורחיס תדיחי
(םושר םגדמ) רשבה יחתנ לכל

.מ"ס 35*35 תחא לכ .רשבה תחנהל תותשר 4
.רשב ג"ק 12 דע 10 ןשעל ןתינ כ"הס

.ךרוצה יפל ,דרפנב תפלשנ תשר לכ
עיגהל ידכ תונוילע תותשר תאצוהב ךרוצ ןיא
! הכומנ תשרל

.לק יוקינל תופלשנ תותשרה

.הריהמו הליעי הקלדה ךרוצל ףלשנ שגמה .ידוחי םימחפ שגמ
.ןמז ךרואלו תיתוכיא הריעבל ! תיתחתהמ ללוכ ,דצ לכמ ,םימחפה לא ריוא תסינכ רשפאמה ,ידוחי הנבמ שגמל


.לק יוקינל ,ףלשנ רפא שגמ

.ץע תרוסנ וא םיבבש וא ץע ירזג וא םיליגר םימחפ לע לעופ
! הריעב רמוח תוסורפ וא ץע יסיפכ קפסמה ידעלב ןאובי וא דיחי קפסב תולת ןיא

.ילרגטניא רטמומרט

.רשבה אתל תיכוכז תלד

.החונ הרבעהל ,םילגלגו תירוחא הזיחא תידי

.תהבגומ הבורא

.הילתב ןושיעו םיוו תיילת תורשפא

(תוניבג ללוכ) רק ןושיע ךילהתב ןושיע תורשפא

,רשבה אתל הריעבה את ןיב הדרפהה תפילש תורשפא
.לודג דחא ללח תריציו

.מ"ס 152 הבוראה הצק דע יללכ הבוג
.מ"ס 122 הבורא אלל הבוג

.מ"ס : 46*46 הפצר חטש

.שומישל ןכומו בכרומ רונתה
....הבכרה תוארוה ןיא .הבכרהב ךרוצ ןיא

: הלדגהל ץחל - PRO 402מעשנות: דגם 402 , 600
לאמשמ PRO 600 םגדו ,ןימימ PRO 402 םגד :תויצרופורפה ןעמל


2 ץורע ,ףש רטסמ תינכתב PRO 402 םגד


סבולגב ונילע בתכנו קדבנ( ח"ש 3515 םוקמב) מ"עמ ללוכ , ח"ש 3270 לש עצבמ ריחמב PRO 402 םגד ןושיע רונת
:לבקמ חוקל לכ , עצבמה תרגסמב

! םניח , םינוכתמו הכרדה תרבוח *
! םניח , ץעב לופיטל תויביסאמ םייחקלמ *
! םניח ,רשבל ,הטסורינמ היילת יוו 5 לש טס *
יאלמה רמג דע עצבמה


1-800-222-678 , 050-7322930 תונמזהל ןופלט . ויזה רשג , לזרב תנדס :ןרציה
. ץראה לכב הקפסא
רשק רוצ

! הדות .קייל ונל ןת - עדימה תא תבהאPRO 401 םגד
36052 םושר םגדמםגדל תומוד תונוכת לעב ,יטקפמוק םגד וניה PRO 401 םגד ןושיע רונת
, רשבה תחנהל תותשר 2 לעב ותויה טעמל PRO 402
.תיכוכז תלד אללו רשבה תיילתל תורשפא אלל


ינכט טרפמ - PRO 401


.הריעב תמצע תוסיול ,הריעבה אתל ריוא תסינכל הרקב

.רשבה אתל הריעבה אתמ ןשעו םוח רבעמל ,ףוגמ י"ע הרקב

תוחל תפסוהלו ,לזונ ןמוש ףוסיאל ,םימ תוינבת 2
.תופלשנ תוינבתה .רשבל תויסיסעו

.הריעבה אתל ןמוש תליזנ ןיא

ןשעו םוח לש דיחא רוזיפל ,רורחיס תדיחי
(םושר םגדמ) רשבה יחתנ לכל

.מ"ס 35*35 תחא לכ .רשבה תחנהל תותשר 2
.רשב ג"ק 6 דע 5 ןשעל ןתינ כ"הס

.ךרוצה יפל ,דרפנב תפלשנ תשר לכ
עיגהל ידכ הנוילעה תשרה תאצוהב ךרוצ ןיא
! הנותחתה תשרל

.לק יוקינל תופלשנ תותשרה

.לק יוקינל ,ףלשנ רפא שגמ

.ץע תרוסנ וא םיבבש וא ץע ירזג וא םיליגר םימחפ לע לעופ
! הריעב רמוח תוסורפ וא ץע יסיפכ קפסמה ידעלב ןאובי וא דיחי קפסב תולת ןיא

.ילרגטניא רטמומרט

.החונ הרבעהל ,םילגלגו תירוחא הזיחא תידי

.תהבגומ הבורא

(תוניבג ללוכ) רק ןושיע ךילהתב ןושיע תורשפא

,רשבה אתל הריעבה את ןיב הדרפהה תפילש תורשפא
.לודג דחא ללח תריציו

.מ"ס 152 הבוראה הצק דע יללכ הבוג
.מ"ס 122 הבורא אלל הבוג

.מ"ס : 46*46 הפצר חטש

.שומישל ןכומו בכרומ רונתה
....הבכרה תוארוה ןיא .הבכרהב ךרוצ ןיא

הלדגהל ץחל

סבולגב ונילע בתכנו קדבנ( ח"ש 3200 םוקמב) מ"עמ ללוכ , ח"ש 3000 לש עצבמ ריחמב PRO 401 םגד ןושיע רונת
:לבקמ חוקל לכ , עצבמה תרגסמב

! םניח , םינוכתמו הכרדה תרבוח *
! םניח , ץעב לופיטל תויביסאמ םייחקלמ *
יאלמה רמג דע עצבמה


1-800-222-678 , 050-7322930 תונמזהל ןופלט . ויזה רשג , לזרב תנדס :ןרציה
. ץראה לכב הקפסא
רשק רוצ


Pro 600 םגד

,ללכושמ ,ירחסמ ןושיע רונת
יתורש ,תודעסמל דעוימה
רשב תוינדעמ ,גנירטייק
.םיזילטאוןאכ ץחל אלמ טרפמל

1-800-222-678 , 050-7322930 : הנמזהל
Pro 800 םגד

,ללכושמ ,ירחסמ ןושיע רונת

,תודעסמל דעוימה
.םיעורא ינג , םינרצי
ןאכ ץחל אלמ טרפמל

1-800-222-678 , 050-7322930 : הנמזהל


! הדות .קייל ונל ןת - עדימה תא תבהא


. םיררגנ םינקתמ תוברל ,ינכט טרפמו לדוג לכב ,הנמזה פ"ע םיידוחי םימגד רצייל ןתינ
1-800-222-678 , 050-7322930 תורישי ונפ אנא : עדימל
םינוכתמ םיעצבמ רשב ןושיע ירונת תעדל תיצרש המ לכ - רשב ןושיע רשק רוצ תודימ ינובשחמ
ודאסא ינקתמ םיירחסמ ןושיע ירונת רק ןושיע םייקסע תוחוקל תמישר ףש ןיכס
ןושיעל ץע יבבש
© 2005-2016 תורומש תויוכזה לכ